قرارداد ها

قرارداد با انتشارات متخصصان

انواع قرارداد با انتشارات متخصصان انتشارات متخصصان  به ۴ روش اقدام به قبول اثر و عقد قرارداد با صاحبان اثر می نماید. سیاست کلی ناشر چاپ بر اساس تقاضا می­ باشد. بدیهی است هیچگونه توضیحی در مورد دلیل عدم قبول اثر و یا نوع قرارداد پیشنهادی خود به صاحب اثر نخواهد داد و با توجه به اولویت […]